zagospodarowanie

Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

 

DECYZJE O WARUNKACH ZABUDOWY

W ramach postępowań o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu:

–  doradzamy w toku prowadzonych przez organy gminy postępowań zmierzających do wydania decyzji o ustaleniu warunków zabudowy i zagospodarowania terenu,

– pomagamy odpowiedzieć na żądania i zapytania organu gminy w toku postępowań o wydanie decyzji WZ;

– przygotowujemy odwołania o decyzji o warunkach zabudowy;

– reprezentujemy strony postępowania w postępowaniu odwoławczym;

– przygotowujemy skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego oraz skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a następnie reprezentujemy naszych Klientów na rozprawach przed WSA oraz przed NSA

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

– na etapie prac nad projektem planu miejscowego, pomagamy sformułować wnioski do projektu planu a po jego wyłożeniu do publicznego wglądu uwagi do projektu planu miejscowego;

– współpracujemy z najlepszymi urbanistami oraz architektami, wspólnie z nimi podejmując działania mające na celu dokonanie korzystnych zmian w projektach planów miejscowych,

– analizujemy projektowane zapisy planu pod kątem przyszłych możliwości inwestycyjnych na nieruchomościach objętych planem miejscowym;

– inicjujemy postępowania nadzorcze wojewodów celem stwierdzenia nieważności całości planów miejscowych bądź eliminujących z obrotu prawnego poszczególne zapisy takich planów;

– przygotowujemy i wnosimy skargi do sądu administracyjnego na uchwały w sprawie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz reprezentujemy Klientów w postępowaniach przed takimi sądami.

DECYZJE O LOKALIZACJI INWESTYCJI MIESZKANIOWYCH

Jako nieliczni w kraju zajmujemy się doradztwem w zakresie inwestycji budowlanych realizowanych w trybie specustawy mieszkaniowej –  tzw. Lex deweloper.

Wykonujemy audyty prawne nieruchomości mające na celu ustalenie faktycznej możliwości realizacji inwestycji mieszkaniowej w trybie specustawy, obejmujące weryfikację spełnienia standardów ustawowych oraz lokalnych standardów urbanistycznych.

Pomagamy w przygotowaniu i złożeniu wniosków o ustalenie lokalizacji inwestycji mieszkaniowych.

Reprezentujemy inwestorów w postępowaniach sądowych w przypadku zaskarżenia decyzji lokalizacyjnej.

Menu